Afbeelding Nieuwsbrief Nieuwe Dordtse Biesbosch
 Nieuwsbrief nummer 32, december 2017Hierbij de 32ste nieuwsbrief over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hierin leest u onder andere over de stand van zaken werkzaamheden deelgebieden, de overeenkomst tussen Parkschap Nationaal Park De Biesbosch met natureOffice en een interview met Rob Haan over de verontreiniging in de NDB. Ook vindt u er het zesde filmpje van Evelyn Jansen over NDB en de nieuwe vlog van boswachter Thomas van Es. Veel leesplezier!

Stand van zaken deelgebieden


NatureOffice en sponsoring Drukkerij Tuijtel


Plaatselijke verontreiniging NDB onder controle


Noorderdiepzone

De natte weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de Noorderdiepzone hebben tot barre werkomstandigheden voor de aannemer geleid. Ook buiten het projectgebied was dit te merken, omdat de wegen bijna niet schoon te houden waren van alle modder. Grote grondtransporten zijn nu weer even voorbij. Aankomende maanden zal de aannemer de laatste stuwen aanleggen in het plangebied. De aanleg van de stuw bij de Van Elzelingenweg is daarbij met name van belang. Na uitharding van deze stuw eind februari zal ook gestart kunnen worden met de aanleg van asfalt op de van Elzelingenweg. Deze zal daarna weer opengesteld kunnen worden voor verkeer.---------------------------------------

Dagrecreatieterrein

De basisinrichting van het dagrecreatieterrein is eind 2017 opgeleverd. Dit betekent dat een fiets- en wandelpad tussen de Zeedijk en de Zuidendijk is gerealiseerd, een parkeerplaats ten zuiden van de kruising Zuidendijk-Provincialeweg is aangelegd en de kavelsloten zijn verbreed, zodat meer oppervlaktewaterberging is gerealiseerd. Hiermee is de kans op  wateroverlast in de toekomst verkleind.

Gezien de weersomstandigheden van afgelopen periode zal de aannemer in het voorjaar nog terugkomen om een aantal opleverpunten te herstellen aan met name het parkeerterrein, wanneer de gronden wat minder nat zijn.


---------------------------------------
Elzen Noord

In de Elzen noord zijn de watergangen verbreed, natuurvriendelijke aangelegd en paden opgehoogd. Wanneer het iets droger is zullen nog wat herstelwerkzaamheden plaatsvinden.---------------------------------------

Landbouwweg

In januari 2018 start Evides met de vervanging van haar leidingen door staal, daar waar de toekomstige landbouwweg haar kabel- en leidingtracé kruist. Na afronding van de werkzaamheden van Evides, , zal de gemeente vanaf juni een overkluizing aanbrengen over het leidingtracé. Dit is nodig om risico's op verzakkingen van de leidingen te voorkomen. Aansluitend zal het laatste deel van de Landbouwweg tussen de Oude Veerweg en de overkluizing aangelegd worden. Naar verwachting kan de landbouwweg in het 3de kwartaal gereed zijn en in gebruik worden genomen.


Op 4 november jl. sloot Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een overeenkomst met natureOffice. Deze Duitse organisatie werkt aan realisatie van duurzame klimaatbescherming. Zij bemiddelen daarbij tevens tussen bedrijven en compensatieprojecten die bijdragen aan de reductie van CO2. Zij doen dit door de verkoop van CO2-certificaten, waarvan de opbrengst direct ten goede komt aan Gold Standard gecertificeerde projecten. Ook Nederlandse projecten en in het bijzonder in Nationaal Park De Biesbosch.

Deze donaties aan Nationaal Park De Biesbosch worden gebruikt om de uitvoering van klimaatbeschermingsprojecten in de Biesbosch te financieren.
Tuijtel Drukkerij uit Hardinxveld-Giessendam is het eerste Nederlandse bedrijf dat op deze manier CO2 reducerende projecten in de eigen regio ondersteunt. In de Nieuwe Dordtse Biesbosch zal in het voorjaar van 2018 een deel van de boomaanplant met bijdrage van Tuijtel en hun klanten worden gefinancierd. Kijk voor informatie over NatureOffice en de steun aan Nationaal Park De Biesbosch op deze website.

Op de foto hierboven: Gerard de Baaij, directeur Nationaal Park De Biesbosch sluit contract met natureOfficeOp de foto hieronder Gerard de Baaij, directeur Nationaal Park De Biesbosch bezoekt het gebied met natureOffice en Tuijtel DrukkerijFoto's: National Park De Biesbosch

---------------------------------------

Borden zijn geplaatst

In de vorige nieuwsbrief kondigden wij aan dat er tijdelijke borden zouden komen. Ze staan er! Op diverse plekken krijgt de nieuwsgierige voorbijganger of recreant een inkijkje op wat komen gaat. Als de Nieuwe Dordtse Biesbosch af is, is er van alles te beleven en te doen. Bij de in aanbouw zijnde hevel legt het bord uit hoe de waterhuishouding geregeld wordt.

In gesprek met Rob Haan bestuurslid Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, ecoloog bij een ecologisch adviesbureau.
 

We weten dat in sommige delen van de NDB sprake is van vervuilde grond. Hoe is dat zo gekomen?

Rob: "Enerzijds door bezinking van industriële verontreinigingen (o.a. zink en arseen) via de grote rivieren (Maas en Rijn), van vóór de inpoldering in 1926 en anderzijds door bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw van na de inpoldering. Die zijn op sommige plekken in hoge concentraties aanwezig en bovendien uitgespoeld naar de waterlopen in het gebied."


Hoe ernstig is de vervuiling en wat wordt hier aan gedaan?

Het is moeilijk te zeggen hoe ernstig, volgens Rob. "Het is erg subjectief, maar het is behoorlijk en zou eigenlijk nul moeten zijn. In Nederland wordt soms een bepaalde mate van verontreiniging geaccepteerd, mits zij geen risico vormt voor de volksgezondheid. Vaak wordt vervuilde grond afgedekt met schone grond, omdat het afvoeren van de grond onbetaalbaar is en eigenlijk alleen maar verplaatsen (opslaan) naar elders betekent."


Heeft het gevolgen voor mens en dier?

De bodemkwaliteit in Polder de Biesbosch vormt kennelijk geen risico voor de volksgezondheid bij het gebruik als landbouwgrond en het eten van daaraf komende gewassen. Daar waar tijdens graafwerkwaamheden verontreinigde grond vrij komt, wordt deze met een meter schone grond afgedekt om eventuele nadelige gevolgen voor dieren te voorkomen. Dieren hebben daarnaast een korte levensverwachting en de meeste soorten zijn in staat verontreinigingen op te slaan in hun vetreserves. Pas als deze aangesproken moet worden, bij voorbeeld als een dier honger lijdt of in een slechte conditie is, kan het er last van krijgen. Maar de meeste soorten dieren zijn al van nature gestorven voor dit kan gaan spelen."


Hoe zelfregulerend is de natuur?

Rob: "Zelfregulatie door de natuur van dergelijke stoffen is niet aan de orde, althans niet in een tijdsbestek van enkele generaties mensen. In de hele Biesbosch (10.000 hectare) om ons heen is deze verontreiniging aanwezig en toch is het een natuurgebied van internationale allure. We eten er uit, we zwemmen er in, we varen er doorheen en slaan er ons drinkwater op. Zou dan ineens een paar honderd hectare Noorderdiepzone, waar we als mensen al  bijna 100 jaar lang de vruchten van consumeren, niet meer geschikt zijn voor de natuur?


In 2013 is er rond dit probleem een ecotoxische adviesgroep actief geweest en is er triadeonderzoek uitgevoerd met als conclusie dat die verontreiniging er is (dat wisten we daarvoor ook al), maar dat het geen overwegende gevolgen voor het ontwikkelen van natuurgebied zou moeten krijgen. In deze adviesgroep zaten o.a. ecologen van Alterra (Rijksoverheid), Staatsbosbeheer, Natuur- en Vogelwacht en Waterschap."


---------------------------------------

Oude Veerweg vanaf 8 januari gedeeltelijk afgezet
Vanaf 8 januari 2018 is de Oude Veerweg, gedurende een week voor de helft afgezet. Dit is nodig om een gestuurde boring uit te voeren voor het verleggen van kabels en leidingen die momenteel naast de te vervangen brug liggen. De week erna zullen de werkgaten nog even afgezet blijven, zodat niemand erin kan vallen.
 Met realisatie van de Noorderdiepzone ontstaat een mooi gebied om te kunnen recreërenFunctie waterberging Kop van ‘t LandMet de realisatie van de Noorderdiepzone ontstaat een mooi gebied om te kunnen recreëren. Ook voor de natuur wordt een robuuste, natte verbinding aangelegd tussen de Dordtse Biesbosch in het Westen en de Sliedrechtse Biesbosch in het Oosten. Hierdoor worden beide natuurgebieden aan elkaar verbonden. Grote eenheden natuur zijn om een aantal redenen gunstig:

• Ze bieden aan meer soorten een geschikt leefgebied, omdat de minimale omvang van leefgebieden van soorten vaker gehaald wordt; 
• De milieu- en watercondities kunnen beter worden afgestemd op natuur omdat er minder concurrentie is met andere vormen van grondgebruik die tegenstrijdige eisen stellen;
• Natuurlijke processen krijgen meer de ruimte, omdat niet alles hoeft te worden vastgelegd. Er is meer ruimte voor variatie en dynamiek.


Vernatting vereist een ander watersysteem
Om de natuurdoelstellingen te kunnen halen, is vernatting van het gebied noodzakelijk. Om deze vernatting te kunnen realiseren worden watergangen aangepast en voorzieningen getroffen om het water te verhogen tot het gewenste peil. In het zuidelijk deel varieert het huidige waterpeil van 0,70 m beneden NAP in de zomer tot 1 m beneden NAP in de winter. In het gebied noordelijk van de Zuidbuitenpoldersekade ligt het waterpeil momenteel nog dieper (tot 1,35 m beneden NAP). In de toekomst gaat het waterpeil aanzienlijk omhoog tot 0,25 m boven het NAP en kan dalen tot 0,35 m beneden NAP. Dit betekent een stijging van het waterpeil in het noordelijk deel met maximaal 1,60 m.

Het huidige peilbeheer zorgt voor een vast waterpeil binnen afgesproken beheer marges. In het nieuwe systeem wordt uitgegaan van een veel natuurlijker peilregiem. Dat houdt in dat in perioden van droogte het waterpeil tot 60 cm kan gaan zakken ten opzichte van een maximale waterstand tijdens een natte periode. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de ecologische doelstelling van het gebied.

 

Om het gebied van voldoende water te voorzien, wordt aan de oostzijde van de Noorderdiepzone vanuit de Oosthaven rivierwater ingelaten met een hevel (zie ook nieuwsbrief nr 29). Dit rivierwater wordt ingelaten in een bezinkplas van ca. 5 ha. Hier kunnen de zwevende deeltjes bezinken waarna het water het natuurgebied in kan stromen. Een gedeelte van het ingelaten water gaat naar de stad via een nieuw gegraven watergang ten zuiden van de Zeedijk en komt uit bij de Schenkeldijk.

Voor het blijvend agrarisch gebied kan een deel van het gezuiverde water worden ingelaten. Dit water kan worden benut voor beregening van de akkers.

Om het gewenste waterpeil in te kunnen stellen, worden stuwen gebouwd. Omdat het waterpeil (nu nog) op het oude niveau staat, lijkt het alsof de stuwen en duikers veel te hoog liggen. Wanneer straks het waterpeil wordt opgezet, zal blijken dat deze voor het nieuwe watersysteem precies op de goede hoogte liggen. Een hoger waterpeil in het natuurgebied mag de omgeving niet vernatten. Daarom wordt zuidelijk gelegen agrarische gebied geïsoleerd van het natuurgebied met een nieuw te graven watergang. Deze watergang vangt grondwater vanuit het natuurgebied af zodat het grondwaterpeil in het agrarisch gebied niet zal stijgen. De aanleg van de deze zogenaamde "zuidelijke buffersloot", zal naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 uitgevoerd worden.

Anticiperen op de klimaatwijziging
Door bediening van de stuwklep kan het gewenste peil worden ingesteld en kan ook het water in het bovenstroomse deel worden vastgehouden. Dit is een bijkomend voordeel wanneer er sprake is van een wateroverlastsituatie door hevige neerslag. Een situatie die we door de klimaatwijziging vaker mogen verwachten.


Tijdens hevige neerslag kan het natuurgebied zeer veel regenwater bergen. De beschikbare capaciteit van het gemaal Johannes Vis nabij De Viersprong kan dan haar volledige afvoercapaciteit inzetten voor het blijvend agrarisch gebied in Polder de Biesbosch.Tevens zal het stedelijk gebied profiteren van de goede waterkwaliteit die we hier gaan realiseren. Goed water vanuit de natuurgebieden zal door diverse wijken van Dordrecht gevoerd kunnen worden, zodat ook daar de waterkwaliteit verbetert. Wanneer door de klimaatverandering de risico’s op algenbloei in het stedelijk water groter worden, is het prettig te beschikken over goed water voor de poort van de stad zodat verversing van het stedelijk water mogelijk is. Zo profiteren nog meer Dordtenaren van de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch voor nu en voor later. Houd uw hond aan de lijn!HondenHet gebeurt met enige regelmaat. Schapen die worden opgejaagd en aangevallen in de (Nieuwe Dordtse) Biesbosch. Maar ook reeën zijn weleens slachtoffer. In grote delen in het buitengebied van Dordrecht lopen schapen en reeën in het land. De schapen houden het grasland lekker kort. Schapen en reeën zijn schrikachtige dieren en gevoelig voor stress. Het komt regelmatig voor dat loslopende honden schapen opjagen en zelfs aanvallen. Daarbij raken wel eens een of meerdere schapen gewond. Een schaap dat in paniek te water raakt, verdrinkt. Een schaap dat op zijn rug ligt komt niet zelfstandig overeind, met alle gevolgen van dien.

Daarom deze oproep voor alle hondenbezitters: Houd uw hond bij het loslopen in de gaten en doe ze weer even aan de lijn in de buurt van schapen en reeën. Hoe lief en betrouwbaar uw hond ook is, het dierlijke instinct blijft onvoorspelbaar!
 Nieuwe Dordtse Biesbosch in beeld

Zesde film Evelyn Jansen


Nieuwe vlog boswachter Thomas


Documentairemaakster Evelyn Jansen verfilmt in opdracht van de gemeente de metamorfose van de NDB. Inmiddels zijn er al zes korte films uitgekomen. Deze delen wij steeds via deze nieuwsbrief. Bekijk hier haar laatste filmpje.


Misschien volgt u de leuke vlogs van boswachter Thomas van der Es al lang via social media. Toch willen we u zijn laatste vlog niet onthouden. Bekijk hier zijn laatste vlog.


Thomas gaat iedere maand met een verslaggeefster van RTV Rijnmond op pad.
 Het voltallige projectteam en alle partners die werken aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch wensen u hele fijne kerstdagen en een gezond en recreatief 2018!
               
Foto: Tony Bruys