Nieuwsbrief nummer 15

LTO wil belang aantonen landbouwweg

machineEén van de doelstellingen van het project NDB is de verbetering van de infrastructuur voor landbouwverkeer in het gebied.


Knelpunten voor het landbouwverkeer zijn met name de Wieldrechtse Zeedijk zelf en de hoek met de Rijksstraatweg. Deze zijn voor landbouwverkeer te smal en onoverzichtelijk, wat tot gevaarlijke situaties leidt. Ter verbetering van de situatie op de Wieldrechtse Zeedijk is door de gemeente in 2007 besloten een nieuwe weg aan te leggen parallel aan de Wieldrechtse Zeedijk. Voor de hoek Rijksstraatweg - Wieldrechtse Zeedijk is destijds bedacht dat de oplossing zou moeten komen uit de aanleg van een viaduct over de A16 en het spoor.

Demonstratie

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) afdeling Eiland van Dordrecht hield op zaterdag 30 november 2013 een demonstratie voor onder andere gemeenteraadsleden om het belang aan te tonen van het verder aanleggen van de landbouwweg. De demonstratie liet zien wat de gevaren en risico’s zijn voor fietsers, wandelaars en auto’s en gebouwen langs de weg als de huidige situatie niet verbetert.

Aanleiding voor de demonstratie was dat bij de behandeling van de begroting voor 2014 door de gemeenteraad de vraag rees of de nieuw aan te leggen weg er wel moet komen en het geld niet beter anders besteed kan worden.

 

Alternatief voor aanleg

Inmiddels zijn veel raadsleden wel overtuigd dat er een oplossing moet komen. Opdracht voor het project is nu om te bezien of er (goedkopere) alternatieven zijn voor de aanleg van de landbouwweg.
Omdat inmiddels ook bekend is dat er géén nieuw viaduct komt over
de A16 en het spoor, moet er ook een alternatieve oplossing voor het knelpunt hoek Rijksstraatweg worden uitgewerkt. De besluitvorming hierover in de gemeenteraad zal pas na de verkiezingen plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst Noorderdiepzone druk bezocht

Op 18 december 2013 zijn bewoners en geïnteresseerden uitgenodigd om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp van de Noorderdiepzone,
onderdeel van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch. De avond is door veel betrokken bewoners en belangstellenden bezocht.

Kritische vragen

Landschapsarchitect H. Veenenbos van Veenenbos en Bosch gaf een
presentatie over het voorlopig ontwerp aan de hand van kaarten en
foto’s. Na deze presentatie kwamen er veel kritische vragen. Tijdens
en na de presentatie werden deze vragen beantwoord.

De discussie ging hoofdzakelijk over de beoogde vernatting ten behoeve
van de realisatie van de ecologische doelstelling van het project en de
mogelijke overlast die zou kunnen ontstaan van muggen, ganzen en
blauwalg. Ook over het toekomstige beheer maakt men zich zorgen en
wil men weten in hoeverre men nog mee mag en kan denken in de
planvorming.

De antwoorden op de meeste vragen kunt u terug vinden op de website van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, www.nieuwedordtsebiesbosch.nl.

Positieve reacties

Overwegend positief was men over de uitbreiding van het recreatieve
netwerk, ofwel het aanleggen van wandel-, fiets- en ruiterpaden en
over de waterkwaliteitsverbetering in het bestaande landbouwgebied,
het stedelijk gebied en het te realiseren natuurgebied.

Proces

De reacties zijn eind januari 2014 meegenomen in het advies aan de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgever over de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp.