Nieuwsbrief nummer 19

 

. 


februari 2015


Groen licht voor plannen Noorderdiepzone en Elzen Noord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 november 2014 ingestemd met het Definitief Ontwerp voor de Noorderdiepzone en Elzen-Noord. .De gemeenteraad heeft een krediet verleend voor de uitvoering. Hiermee is een grote stap gezet richting de daadwerkelijke realisatie van het project. Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden medio 2016.

De Noorderdiepzone vormt het hart van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en is de grootste en de belangrijkste schakel zowel voor de ecologische natuurverbinding en waterhuishouding als voor het recreatieve netwerk rond de stad. Drie hoofddoelstellingen: natuur, recreatie en waterkwaliteit, vormen de basis voor het ontwerp.

De projectorganisatie is druk bezig met de voorbereidingen. Het werk wordt in verschillende fasen aanbesteed. Daardoor wordt het werk zo efficiënt mogelijk in de markt gezet. Hierbij wordt ook ingespeeld op het creëren van ontwikkelingskansen voor de jeugd en langdurig werklozen.

Het ontwerp Noorderdiepzone

De basis van het ontwerp is gemaakt door Dienst Landelijk Gebied en verder uitgewerkt door Veenenbos&Bosch landschapsarchitecten uit Arnhem.

De gemeente Dordrecht (beheerder van Fietspad 220) heeft overleg gevoerd met de toekomstige beheerders van de Noorderdiepzone: Waterschap Hollandse Delta (beheer hoofdwatergangen en onderhoudstroken), Staatsbosbeheer (beheer van de ecologische hoofdstructuur), het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (beheer recreatiegebieden) en de bewoners uit het plangebied. Er is tijdens het traject nauw en constructief samengewerkt en er zijn afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud. Daarnaast is met alle beheerders vastgesteld dat de ingeschatte beheer- en onderhoudskosten binnen de beschikbare budgetten vallen.

Waar staan we nu?

Er worden nog een aantal gerichte bodemonderzoeken uitgevoerd, voor de afzet van de vrijkomende gronden. Binnenkort wordt er gemeten of de toekomstige kunstwerken in het gebied, zoals duikers en bruggen, geplaatst kunnen worden. De werkzaamheden worden vooraf besproken met de eigenaren of gebruikers.

Een groot deel van de benodigde gronden is al verworven. Met een aantal grondeigenaren worden nog gesprekken gevoerd.

Het water

De waterkwaliteit en de waterhuishouding op het eiland van Dordrech.t worden verbeterd.  Door de aanleg van een nieuwe waterinlaat bij de Oosthaven (de zogenaamde hevel) worden de polders tussen gemaal Johannes Vis, gelegen in de Elzen en Kop van 't Land doorspoelbaar gemaakt. Water wordt dan vanuit de Nieuwe Merwede de Noorderdiepzone ingelaten en komt hierbij eerst in een bezinkplas terecht, waar de grotere slibdelen kunnen bezinken. Daarna stroomt het water verder via drie stromen: naar de stad, naar het toekomstig natuurgebied en naar het blijvend landbouwgebied. Onderweg wordt het water door de aanwezige natuurvriendelijke oevers verder gezuiverd.

Met deze maatregelen wordt de waterkwaliteit ook in de Elzen Noord verbeterd. Daar worden meer natuurvriendelijke oevers aangelegd. Door de onderbemaling op te heffen wordt het waterpeil met 50 tot 70 cm hoger, wat gunstig is voor de ontwikkeling van de natuurdiversiteit.

.

Recreatie en natuur

Het doel van de natuurverbinding, is dat het natuurgebied van de Biesbosch als één groter, aaneengesloten geheel kan functioneren. Door het leggen van ecologische verbindingszones kunnen dieren en planten gunstige rust- en leefgebieden opzoeken. De natuur wordt hiermee robuuster en gevarieerder.

Er worden meer fiets-, wandel- en ruiterpaden aangelegd. Deze vinden aansluiting op het bestaand recreatief netwerk.

Informatie

Meer informatie over de raadsbehandeling van de stukken vindt u in het Raadsinformatiesysteem (RIS) op www.dordrecht.nl onder menu Inwoners/Over de gemeente/De Dordtse gemeenteraad. Ook kunt u de live uitzending van het debat terugkijken.

Bosgebied De Elzen

In het bosgebied zijn de nodige bomen gekapt om de groei van de overblijvende bomen te stimuleren. Op locaties waar populieren zijn geveld zijn onlangs weer zo'n 1400 bomen terug geplant. Na dertig jaar zijn deze bomen weer aan de beurt om te zagen.

Brandhoutactie

.De recente brandhoutactie in De Elzen trok weer veel belangstelling. Mensen reden met afgeladen aanhangers af en aan. In totaal ging er bijna 90 kuub brandhout van de hand. Staatsbosbeheer heeft altijd hout geoogst vanuit professioneel bosbeheer en daarmee tevens inkomsten gegenereerd. De opbrengsten van hout worden gebruikt om het natuurbeheer mede te financieren. Ook de verkoop van haardhout maakt hier deel van uit. Van de ruim 90.000 hectare Nederlands bos dat Staatsbosbeheer beheert is ongeveer éénderde natuurbos waar de natuurlijke processen voorop staan en dood hout zoveel mogelijk blijft liggen als bron voor nieuw leven. Ongeveer tweederde is multifunctioneel bos, dat wordt beheerd met verschillende doelen. Eén daarvan is het oogsten van hout. Het overgrote deel van het hout dat Staatsbosbeheer oogst uit de Nederlandse bossen wordt industrieel verwerkt.

Bij de recente brandhoutactie in De Elzen ging bijna 90 kuub brandhout van de hand. (foto: Jacques van der Neut)

.

Gedenkbos Stichting De Vlinder

In nauwe samenwerking met de gemeente Dordrecht is het Vlinderbos gerealiseerd, een bos waar mensen hun overleden familieleden en vrienden kunnen herdenken door het planten van een boom.

Onderhoud en beheer

Voor het realiseren van een natte, ecologische verbindingszone wordt het noordelijk deel van het bosgebied De Elzen vernat. Door het loskoppelen van de bemaling gaan de grondwaterstanden omhoog, waardoor er plaatselijk bomen zullen afsterven.
De voorgestelde verhoging van het waterpeil heeft te maken met het realiseren van circa 200 hectare nieuwe natuur- en recreatiegebieden in Polder De Biesbosch. Naast verhoging van de waterstanden in het noordelijk deel van De Elzen, worden de oevers voorzien van een glooiend karakter, waardoor vestiging van riet en moerasplanten zoals gele lis, kattenstaart en moerasspirea wordt bevorderd. Ook op het gebied van onderhoud en beheer steekt Staatsbosbeheer de laatste jaren in het bosgebied de handen uit de mouwen.


De mooiste foto's van het gebied zijn gekozen

Woensdag 7 januari zijn de prijswinnaars bekendgemaakt van de fotowedstrijd ‘Wie maakt de mooiste foto van de Nieuwe Dordtse Biesbosch’.

Vanwege het grote aantal inzendingen, 138 foto’s, heeft de vakjury, bestaande uit Cees Schilthuizen (fotograaf), Jacques van der Neut (boswachter van de Biesbosch) en Leo den Otter (amateurfotograaf met een passie voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch), een selectie van 33 foto’s gemaakt.

Deze foto’s zijn in december tentoongesteld in de hal van het Stadskantoor en zijn geplaatst op Facebook van de gemeente Dordrecht. Bezoekers konden hun favoriet bekendmaken d.m.v. likes op Facebook en een kaartje bij de tentoonstelling. De foto met de meeste stemmen heeft de publieksprijs gewonnen.

.Daar is uitgekomen dat de foto ‘Reegeit met kalf tussen de suikerbieten langs de Oude Veerweg’ van Bernard Stam heeft gewonnen bij het publiek (met 172 stemmen). Wethouder Bert van de Burgt heeft de prijs uitgereikt aan Bernard Stam.

.

De foto die door de vakjury als winnaar is gekozen is de foto van de heer Jan Buitendijk ‘Winter in de Biesbosch’. De heer Buitendijk kreeg de prijs uit handen van Jacques van der Neut.

Vliegende buren in de Biesbosch

'Buren'. Dat was het thema voor de workshops en excursies waaraan ambtenaren van de gemeente Dordrecht konden meedoen op de eerste maandag in het nieuwe jaar. Zo'n 25 ambtenaren kozen voor de excursie naar de Tongplaat. De vele vogels die daar op en om het water verblijven zijn immers naaste buren van de bewoners van Sterrenburg.

.

Voor veel ambtenaren was het de eerste kennismaking met dit nieuwe natuurgebied. Ze zagen onder meer duizenden eenden: wilde eend, krakeend, bergeend, kuifeend, wintertaling, smient en pijlstaarteend. Ook de schitterende witte zilverreiger liet zich zien en een groepje puttertjes.

De grootste vogel in het gebied, de zeearend, liet verstek gaan. Voor een aantal deelnemers aan de excursie was dit aanleiding om nu al te zeggen: daar kom ik nog een keer voor terug.