Nieuwsbrief nummer 22

.
oktober 2015


Inloopavond VO Dagrecreatieterrein

en Kop van 't Land

Op 8 juli jl. zijn de voorlopige ontwerpen van het Dagrecreatieterrein en de Kop van 't Land gepresenteerd tijdens een inloopavond. De avond is met ongeveer 130 geïnteresseerden zeer goed bezocht.

Dagrecreatieterrein

De locatie waar voorheen een omvangrijke zwemplas met veel recreatie mogelijkheden was gepland, is nu een veel ingetogener plan gepresenteerd. Deze aanpassing komt tegemoet aan de wens om de polder zoveel mogelijk in stand te houden en sluit beter aan bij de huidige financiële mogelijkheden. 

De polder wordt nu nagenoeg instant gehouden en wordt slechts doorsneden door een fietspad en een naastgelegen wandelpad, dat de zuidelijk gelegen Noorderdiepzone (ten zuiden van de Zeedijk), verbindt met de noordelijk gelegen Zuidendijk..

Ten noordoosten van het plangebied, tegen de Provincialeweg aan, wordt een parkeerplaats aangelegd voor maximaal 50 auto's, waar de bezoekers straks hun auto kunnen parkeren om het gebied te voet of met de fiets te gaan verkennen.

Ook wordt op het Dagrecreatieterrein 3 ha van de 4,7 ha totale waterbergingsopgave van het Waterschap gerealiseerd. Dit gebeurt door de verbreding van de noord-zuid georiënteerde, bestaande kavelsloten. De overige 1,7 ha waterberging wordt bij de Kop van 't Land gerealiseerd.

De vragen van de bezoekers waren veelal gericht op de toekomstige parkeerplaats en het beheer daarvan. Bezoekers spraken ook hun zorgen uit over extra belasting van de Zuidendijk door wandelaars en fietsers, wat mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden en de beperkte mogelijkheden tot recreëren (terwijl de naam Dagrecreatieterrein anders doet vermoeden).

Kop van 't Land

De Kop van 't Land wordt ingericht als ecologische stapsteen, die de Noorderdiepzone gaat verbinden met de Sliedrechtse Biesbosch. De natuurdoelstelling staat hier voorop.

Dit betekent dat hier natte natuur wordt gecreëerd waar de beoogde natuurdoelsoorten (tijdelijk) kunnen verblijven. Dit gebeurt door de verbreding van de bestaande sloten en de aanleg van natte zones en natuurvriendelijke oevers. Om de natuur alle ruimte te geven, wordt het gebied ontoegankelijk gemaakt voor bezoekers.
Vragen over de Kop van 't Land gingen met name over de verkeers- en parkeerdruk in deze omgeving. U vindt de presentatietekeningen van deze avond en een lijst met de gestelde vragen en hun antwoorden.

Groen doet goed

Dordtse kinderen krijgen voorproefje van de Biesbosch

Dinsdagmiddag 8 september kwamen 110 Dordtse basisschoolleerlingen bij elkaar voor een voorproefje van het nieuwe activiteitenprogramma van Groen doet goed. Klimmen, steppen, rennen, proeven, graven en ontdekken en dat alles lekker buiten in het groen. .Spelen in de natuur is leuk én gezond! Deze boodschap wil Groen doet goed Dordrecht meegeven aan de Dordtse basisschoolleerlingen. Door middel van allerlei spannende en leerzame activiteiten in het groen maken kinderen kennis met de natuur en hoe leuk het is om buiten actief bezig te zijn. Het komende najaar staat onder andere een spannende Griezeltocht en een actieve Outdoordag op het programma. Maar er wordt ook gekookt met lekkers uit de natuur en onderzoek gedaan naar spinnen en paddenstoelen. Op 21 oktober is er een speciale Familiedag in de Biesbosch. Die middag kan jong én oud meedoen aan een speciale sportieve steptocht of aan boord stappen van een fluisterboot om vogels te spotten. De activiteiten zijn gratis. Meedoen? Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar em.baars@dordrecht.nl.
Groen doet goed is een programma van Duurzaamheidscentrum Weizigt, Dienst Gezondheid & Jeugd, Doe ff Gezond, Nationaal Park De Biesbosch, Sportbedrijf Dordrecht, StayOkay Dordrecht, Stichting Hattrick en IVN Dordrecht.
Voor alle informatie over het programma en de verschillende activiteiten: www.weizigt.nl/groen-doet-goed.

Waterpaspoort

.Ter promotie van de zogenaamde Waterdriehoek (Kinderdijk-Dordrecht-Biesbosch) is sinds kort een Waterpaspoort verkrijgbaar. Dit Waterpaspoort heeft als doel om met name gezinnen met kinderen beter bekend te maken met al die prachtige attracties en locaties in de zone Dordrecht – Biesbosch – Kinderdijk. Met het Waterpaspoort verzamelen kinderen stempels bij de aangesloten deelnemers. Er zijn 16 deelnemende locaties waarvan Biesboschcentrum Dordrecht er één is. Kinderen kunnen het Waterpaspoort gratis ophalen bij één van de deelnemers. Bij vijf of meer stempels ontvangen ze aan het eind van het jaar een beloning. Het Waterpaspoort is ontwikkeld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland in opdracht van de deelnemers aan de Waterdriehoek.  

Wat gebeurde er allemaal deze zomer?Schaapscheerdersfeest

.Op 1e pinksterdag 24 mei vond in recreatiegebied de Hollandse Biesbosch het Schaapscheerdersfeest plaats. De schaapskudde van de Hollandse Biesbosch werd weer 'zomerklaar' gemaakt door de schapen van hun dikke wintervacht te ontdoen. Zo'n 500 bezoekers konden van dichtbij meekijken en vragen stellen aan de schaapsherder. Ook werden er op deze dag demonstraties van spinnen en weven gegeven, zodat je direct kon zien wat er met de wol gebeurt. Het Schaapscheerdersfeest wordt elk jaar georganiseerd door Biesboschcentrum Dordrecht en is gratis toegankelijk.

Ecolodge

In 2010 won Marijn Beije, student van de Design .Academy Eindhoven de publieksprijs in Dordrecht met zijn ontwerp voor een ecolodge voor de Biesbosch. Na 2 jaar bij Stayokay te hebben gelegen verhuisde de ecolodge dit voorjaar naar zijn definitieve ligplaats in de Hel- en Zuilespolder, achter Biesboschcentrum Dordrecht. Er is veel belangstelling  voor deze bijzondere locatie, ook vanuit het buitenland. Gasten krijgen bij hun overnachting 2 fietsen en een kano tot hun beschikking om de Biesbosch te ontdekken. Boeken kan via www.slapenopdeecolodge.nl.

Historische dag

.Op 12 september organiseerde Biesboschcentrum Dordrecht een 'Historische Dag' rondom de Stenen Keet in de Sterlinggriend. Met demonstraties van oude griendambachten, een bezoek aan verschillende griendketen, historische filmbeelden uit de jaren '40 en roggebrood met schuifspek beleefden de deelnemers het leven en werken van de griendwerkers in de vorige eeuw.

Reuzenbever

Een reuzenbever representeerde de Biesbosch in de Grande Parade op Koningsdag in Dordrecht. De bever wordt ook bij andere evenementen ingezet. Zo was hij eregast op de filmpremière van 'Holland, natuur in de Delta'. De reuzenbever (4m hoog en 13m lang) kon gemaakt worden mede dankzij een bijdrage van Kiwa Certificaten en Keuringen.

.

Biesbosch MuseumEiland trekt veel bezoekers

Het nieuwe Biesbosch MuseumEiland in Werkendam is sinds 26 juni jongstleden open. “We hebben al zo’n 25.000 bezoekers gehad” zegt de trotse directeur Peter van Beek. “Door de toepassing van groene daken gaat het gebouw op in de landelijke omgeving. Onlangs zijn de daken door de aannemer gemaaid, dat kon niet eerder, aangezien ze dan de aangebrachte zakken op de daken met de graszaden zouden kunnen beschadigen.” Ook in het weekend van 12 en 13 september jongstleden gonsde het groene gebouw van de activiteiten toen het educatieprogramma Delta in de Klas werd gelanceerd. “Tijdens dergelijke, druk bezochte dagen bewijst het gebouw zijn rol als uitvalsbasis voor allerlei groene activiteiten. Veel kinderen genoten van de vaartochten en wandelingen waarbij ook vis- en zeearenden werden gezien. Leuk dat ook het Jeugdjournaal langskwam en diverse kinderen hun zegje voor de camera hebben kunnen doen” aldus Van Beek.

Film Holland – Natuur in de Delta

Na het grote succes van de natuurfilm 'De Nieuwe Wildernis' komen de makers met een meer dan waardig vervolg: Holland - Natuur in de Delta. Een ode aan de Hollandse natuur, onze rivieren en ons kustgebied. De film volgt de natuur in de Nederlandse delta door de ogen van vijf hoofdrolspelers waaronder de zeearend, de bever en het stekelbaarsje. En hoe kan het ook anders: de film werd voor een groot deel opgenomen in de Biesbosch, de grootste rivierdelta. Er is gebruikt gemaakt van kwalitatief de hoogste en modernste filmtechnieken en de verwachting is dat de De Nieuwe Wildernis zal worden overtroffen. Holland – Natuur in de Delta draait vanaf 24 september in 152 bioscopen. Ook in The Movies in Dordrecht, waar je bij aankoop van een kaartje voor deze film een bon krijgt voor korting op een excursie bij Biesboschcentrum Dordrecht.

.Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Wereld Natuur Fonds zijn partner van het nieuwe filmproject van de makers van De Nieuwe Wildernis. “De film is af en het was best hectisch allemaal” stelt Ignas van Schaick, producent bij EMS Films. “Bij zo’n project is naast het geschoten beeld, de geluidsbewerking minstens zo belangrijk. Voor Holland Natuur in de Delta, gebruikten we Dolby Atmos, een nieuwe generatie op geluidsgebied.” Producent EMS Films wil nog een derde film over de Nederlandse natuur uitbrengen. Die laatste aflevering van de trilogie zal gaan over de Waddenzee. “Maar daar zitten haken en ogen aan de logistiek. Maar dat komt dan wel aan de orde. Momenteel zijn we al weer begonnen met De Wilde Stad, een film over dierlijke bewoners van vooral Amsterdam. Je moet dan denken aan halsbandparkieten, slechtvalken, bruine ratten in de riolen en broedende meerkoeten in de grachten” besluit Van Schaick.
De planning
Wat gaat er nog gebeuren

Dit jaar onderzoeken afgerond

Hoewel achter de schermen voorbereidingen plaatsvinden, zal de komende maanden buiten nog niet veel te zien zijn. Momenteel worden plaatselijk diverse onderzoeken uitgevoerd en afgerond, dat betekent uitvoering van sonderingen (bepalen van de draagkracht van de grond), boringen en grondonderzoeken. Op een aantal percelen worden scans gemaakt om mogelijk achtergebleven explosieven te detecteren. De onderzoeken zijn eind 2015 afgerond.

Wat gebeurt er in 2016

In de loop van 2016 wordt gestart met de grondwerkzaamheden. Als eerste zal de aannemer op de locatie van de bezinkplas (nabij Oosthaven) ontgraven. De vrijgekomen grond wordt op andere plekken in het projectgebied weer verwerkt of afgevoerd. Daarnaast worden begin 2016 bomen gekapt, met name aan de Elzelingenweg en Zuidbuitenpoldersekade, waar het plan voorziet in ophogingen van grond en het opzetten van het waterpeil. Dat zijn vooral noten en jonge eiken. Uiteraard worden deze bomen gecompenseerd door nieuwe exemplaren in het projectgebied. De beeldbepalende bomenrijen op de dijken en langs de Veerweg en Nieuwe Merwedeweg blijven gehandhaafd.

De meest ingrijpende werkzaamheden starten in het derde kwartaal van 2016. Het betreft het graven van watergangen en het plaatsen van  bruggen en stuwen. Mogelijk zullen eerder graafwerkzaamheden plaatsvinden langs de Zeedijk of nabij de Oosthaven, waar grond kan worden verwerkt.

Gebied eind 2017 gereed

In 2017 vindt de afronding van grond- en graafwerkzaamheden plaats en begint het laatste deel van het werk, de aanleg van paden en recreatieve voorzieningen en de aanplant van bomen en struiken. Volgens de planning is eind 2017 het hele gebied gereed.

Elzen Noord

Elzen Noord vormt een klein deel van het hele 'Elzen' gebied en ligt tussen de Louisa- en Cannemanspolder (Louisapolderskade), Veerweg Oost en Noorderdiep/Viersprong. Het gebied De Elzen is aangelegd als productiebos en wordt als zodanig door Staatsbosbeheer gebruikt en beheerd. Tegelijk met de werkzaamheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, worden de Elzen Noord voorzien van nieuwe watergangen en natuurvriendelijke oevers. Dit met als doel om de waterkwaliteit te verhogen en natte natuurverbinding te realiseren.

Ook wordt het waterpeil opgezet, variërend tussen 50 en 70 cm, waardoor het gebied natter zal worden. Het waterpeil zal in de toekomst dan ook gaan schommelen omdat het waterpeil een natuurlijker verloop krijgt (in droge perioden lager en tijdens natte perioden hoger). Dit is nu niet mogelijk. Een beperkt gedeelte van het productiebos wordt door Staatsbosbeheer gekapt. Op deze plekken zal zich nieuwe, gevarieerde natuur ontwikkelen. Het gebied blijft toegankelijk voor de bezoekers, een aantal wandelpaden en het fietspad vanaf de Oude Veerweg worden opgehoogd. De overige delen van De Elzen, ten zuiden van de Viersprong blijven onveranderd.

Op de onderstaande plattegrond kunt u zien welk gebied zal veranderen.

.

Wandelpaden met elkaar verbonden

Onlangs hebben vertegenwoordigers van TeVoet (vereniging van wandelaars), Staatsbosbeheer en het Parkschap NP De Biesbosch, de Deeneplaatbrug officieel geopend, waardoor het wandelpad op de Hooge Hof verbonden is met dat van de Deeneplaat. Het gebied ten zuidwesten van de Spieringsluis in de Brabantse Biesbosch is enkele jaren terug in het kader van Ruimte voor de Rivier heringericht. Bij de herinrichting zijn in de voormalige landbouwpolders de Jantjesplaat en de Hooge Hof nieuwe wandelpaden aangelegd. Een verbinding met de wandelpaden op de nog zuidelijker gelegen Deeneplaat ontbrak. Je kon daar uitsluitend met de boot komen. Door de komst van de Deeneplaatbrug kunnen er nu wandelingen worden gemaakt van 15 kilometer, waarbij de Spieringsluis fungeert als startpunt. De brug is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Gravin van Bylandt Stichting, Vereniging TeVoet, Staatsbosbeheer en het Biesboschstreekfonds.

Landbouwweg

De planning van de aanbesteding van de Landbouwweg is aangepast. De publicatie van het bestek staat gepland op 23 oktober 2015 en de aanbesteding vindt plaats op 23 november 2015. De gunning zal naar verwachting 24 december 2015 plaatsvinden. Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen worden de belanghebbenden geïnformeerd, o.a. over de bereikbaarheid van het landbouwgebied tijdens de aanleg.

Honden moeten aangelijnd in bos De Elzen

Het bos De Elzen is een natuurgebied waar hondenbezitters hun hond aangelijnd moeten houden. In het bos De Elzen leven diersoorten die schrikken van loslopende honden. In het gebied ten noorden van De Elzen ligt een nieuw gebied waar honden wel mogen loslopen. Dit is het gebied tussen het Speelbos en de Wieldrechtse Zeedijk. Dit is ook een heerlijke plek voor de honden om te rennen en te ravotten.

Op het kaartje is de plek te zien waar de honden los mogen lopen.