Nieuwsbrief nummer 23

.december 2015


Aanleg Noorderdiepzone en Elzen Noord start begin 2016

In het eerste kwartaal 2016 start de aanleg van een natuur- en recreatiegebied in de Noorderdiepzone en wordt de Elzen Noord opnieuw ingericht. Beide plangebieden maken onderdeel uit van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Voor de landbouwweg loopt de aanbestedingsprocedure en de definitieve ontwerpen voor het Dagrecreatieterrein en Kop van 't Land zijn nagenoeg voltooid. Ook het vervolgonderzoek naar zwemplas de Viersprong is gestart.
De ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is een samenwerking tussen gemeente Dordrecht, Provincie Zuid Holland, Staatsbosbeheer en het Waterschap Hollandse Delta. Eind 2017 moet het project voltooid zijn.

.

Werkgelegenheid

Het college wil dat de bedrijven die aan het werk gaan in de Nieuwe Dordtse Biesbosch een bijdrage leveren aan werkgelegenheidsprojecten voor jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt en werkzoekenden. Opleidingsbedrijven en bedrijfsleven in de regio hebben aangegeven dat zij daarin willen investeren.

Financiering

De totale kosten van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch bedragen ongeveer € 34 miljoen. Dit wordt vrijwel volledig gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland, het Waterschap en subsidieregelingen. De gemeente Dordrecht betaalt de landbouwweg en een deel van het fietspad.

Natuur- en recreatiegebied

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch is gestart in 1994. Het gaat om het ontwikkelen en inrichten van 530 ha nieuw natuur- en recreatiegebied op het Eiland van Dordrecht. Hiermee komen een natuurverbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch, meer recreatiemogelijkheden voor fietsers en wandelaars, en een verbetering van de waterhuishouding op het Eiland van Dordrecht. In de afgelopen jaren zijn de Louisa- en Cannemanspolder, de Tongplaat, het Zuidplaatje en de Elzen al gerealiseerd.

.Communicatie

Alle belanghebbenden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de planning. Daarnaast staat het laatste nieuws op de website www.nieuwedordtsebiesbosch.nl.

Herinrichting Elzen Noord

Elzen Noord vormt een klein deel van het hele 'Elzen' gebied en ligt tussen de Louisa- en Cannemanspolder (Louisapoldersekade), Veerweg Oost en Noorderdiep/Viersprong. Het gebied De Elzen is aangelegd als productiebos en wordt als zodanig door Staatsbosbeheer gebruikt en beheerd. Tegelijk met de werkzaamheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch, wordt de Elzen Noord voorzien van nieuwe watergangen met natuurvriendelijke oevers. Dit met als doel om de waterkwaliteit te verhogen en een natte natuurverbinding te realiseren.

.Ook wordt de onderbemaling opgeheven, waardoor het waterpeil tussen de 50 en 70 cm zal stijgen en het gebied natter wordt. Het waterpeil gaat in de toekomst dan ook schommelen, omdat het waterpeil een natuurlijker verloop krijgt (in droge perioden lager en tijdens natte perioden hoger). Dit is nu niet mogelijk.

In februari 2016 wordt een beperkt gedeelte van het productiebos gekapt door Staatsbosbeheer. Met de kap wordt uitvoering gegeven aan het doel waarvoor ze geplant zijn. Er is gekozen voor kap vanaf februari, omdat rekening gehouden moet worden met het broedseizoen.
Op de gekapte plekken zal zich nieuwe, gevarieerde natuur ontwikkelen.

Het gebied blijft toegankelijk voor de bezoekers, een aantal wandelpaden en het fietspad  vanaf de Oude Veerweg worden opgehoogd. De overige delen van De Elzen, ten zuiden van de Viersprong, blijven onveranderd.

Vernatting Elzen-Noord: van productiebos naar moerasbos

Komend jaar wordt er begonnen met de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. "Ja, we staan al in de startblokken" zegt Tanja Stolk, beheerder bij Staatsbosbeheer in de Biesbosch. "In februari worden de bomen gezaagd in de Elzen-Noord en we willen de werkzaamheden voor de start van het broedseizoen afronden. In totaal gaat het om maximaal zo’n 1000 kuub. .Het gezaagde hout, dat deels uit het oogpunt van veiligheid wordt geveld, wordt via de afdeling Dienstverlening van Staatsbosbeheer op de markt afgezet. Herplant blijft in verband met de vernatting van dit deel van De Elzen uiteraard achterwege."

Gaat de aanblik van dit gebied dan niet drastisch veranderen?

"Het is moeilijk in te schatten hoeveel resterende bomen er zullen afsterven. De grondwaterstand en de hoogte van het maaiveld spelen hierbij een rol. Aansluitend op deze werkzaamheden begint de gemeente Dordrecht met de herinrichting van de Elzen Noord, waarbij het de bedoeling is om de kreken te verbreden en te voorzien van natuurvriendelijke oevers, wat ten goede komt aan de waterkwaliteit. In verband met de hogere waterstanden zal het bestaande fietspad en aansluitende wandelpadennet worden verhoogd. Door al deze werkzaamheden zijn de paden tijdens de uitvoering wellicht niet altijd voor de wandelaars of fietsers bruikbaar."

Daarnaast wordt er in het eerste kwartaal van 2016 begonnen met de aanleg van de Noorderdiepzone. Door de vernatting en vegetatie-ontwikkeling ontstaan er plas dras situaties, waarvan reigerachtigen (blauwe reiger, grote zilverreiger, lepelaar) en rietvogels ( zoals kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors) zullen profiteren. Staande, dode bomen vormen een ideale stek voor grote bonte specht, boomklever en boomkruiper.Beleef de Biesbosch vanaf het water

Tips voor de kerstvakantie

In de kerstvakantie zijn er diverse rondvaarten en vaarexcursies in de Biesbosch. Om het noordelijkste deel van het nationaal park (Sliedrechtse Biesbosch) varend te verkennen moet je op de rondvaartboot stappen bij Biesboschcentrum Dordrecht.

.

Iedere dag zijn er winterse rondvaarten van een uur. Je moet je wel warm aankleden want je vaart met een open fluisterboot. Dekentjes en warme chocomel houden je warm (inbegrepen bij de tocht). De rondvaarten zijn op 22, 23, 26, 29, 30 december en 2 januari steeds 13.30 – 14.30 uur.

Een leuke tocht voor het hele gezin is de Familie-Vogeltocht op 29 december 10.00-11.30 uur. Met verrekijker en vogelwaaier ga je met een Biesboschgids varend op zoek naar Biesboschvogels. Wie weet spot je de prachtig gekleurde ijsvogel, waarvan het aantal dit jaar sterk is toegenomen.

Ook op de Winterse Huiswaardtocht krijg je een dekentje en warme chocomel aan boord. En je kunt je tijdens een wandeling onderweg warm lopen. Een Biesboschgids neemt je mee naar de Huiswaard en de oude Kat, een van de oudste natuurontwikkelingsgebieden in de Biesbosch op 2 januari 13.30 – 16.30 uur. Meer info bij Biesboschcentrum Dordrecht   www.np-debiesbosch.nl.

.

Heb je de Biesbosch al eens bekeken aan de overkant? Steek de provinciegrens over en neem de pont bij Kop van 't Land. Aan de overkant van de Nieuwe Merwede ligt de Noordwaard, waar het project Ruimte voor de Rivier net is afgerond. Je rijdt tussen grote watervlakten, met in de winter veel ganzen en eenden, naar het bijzondere  nieuwe Biesbosch MuseumEiland (3 kilometer van de pont). Vandaar kun je in de kerstvakantie dagelijks een rondvaart maken van 5 kwartier. De afvaart is steeds om 14.00 uur. www.biesboschmuseumeiland.nl.

De Noordwaard, van boerenland naar waterland

Het werk in De Noordwaard, in het kader van Ruimte voor de Rivier, is achter de rug en het gebied staat nu twee maanden via de zuidkant permanent in open verbinding met het buitenwater. Er is al ervaring opgedaan met hogere waterstanden, want een recente stormachtige wind zwiepte de waterstand op en zette grote delen van De Noordwaard blank.

Door toepassing van het beleid Ruimte voor de Rivier en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is bijna de hele Noordwaard veranderd van een binnendijks- in een buitendijks gebied.Het begied wordt niet  meer door een primaire waterkeringbeschermd en kan daardoor dus regelmatig overstromen. Na de ontpoldering van De Noordwaard is het centrale deel van dit voormalige landbouwgebied veranderd in een doorstroomgebied,. Het gebied bestaat nu uit natte laag bekade polders, droge laag bekade polders en intergetijdengebied. Ten noordwesten en het zuidoosten van het doorstroomgebied liggen de hoogbekade polders, waar sprake is van landbouw en bewoning.

De storm van twee weken geleden veranderde het gebied in een grote binnenzee. Sommige wegen en graslanden verdwenen hierbij onder water,.De grote rivieren deden, via de verlaagde drempels aan de Bandijk, nog niets eens 'mee'. De drempels, die op een hoogte liggen van + 2.00 meter N.A.P., overstromen immers alleen bij een hoge afvoer. Aangezien er in de stroomgebieden van de Rijn en de Maas weinig neerslag van betekenis valt, zijn de afvoeren van beide rivieren lager dan normaal.


www.nieuwedordtsebiesbosch.nl