Nieuwsbrief nummer 28


Vervolg werkzaamheden Elzen Noord


Maart 2017Vorderingen werkzaamheden herinrichting Elzen Noord

In de Elzen noord, gelegen ten noorden van de Viersprong, is in het voorjaar van 2016 een deel van het productiebos van Staatsbosbeheer gekapt voor de herinrichting van dit gebied.
Elzen NoordHet doel van de veranderingen is om de waterkwaliteit te verbeteren en meer natte Biesboschnatuur te realiseren. Dit voorjaar wordt verder gewerkt aan de herinrichting van de Elzen noord. De werkzaamheden duren tot en met juni 2017 en de bezoekers kunnen in de zomervakantie weer volop genieten van de natuur. 

Omleidingen

Tijdens de werkzaamheden worden voor de fietsers en wandelaars omleidingen geplaatst. Het fietspad wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten. Beide parkeerplaatsen langs de Oude Veerweg zijn gedurende de werkzaamheden beschikbaar voor bezoekers.

Waterkwaliteit en opheffen onderbemaling

In de Elzen noord is nu sprake van een relatief klein en niet robuust watersysteem. Het waterpeil wordt hier kunstmatig laag gehouden door onderbemaling. Door veel stilstaand water is de waterkwaliteit slecht. Door het opheffen van de onderbemaling wordt de waterkwaliteit in de Elzen noord verbeterd. Deze maatregel is opgenomen in het maatregelpakket van de Europese Kader Richtlijn Water (KRW). Waterschap Hollandse Delta geeft daar uitvoering aan binnen het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Maatregelen

Door het opheffen van de onderbemaling stijgt de grondwaterstand in de Elzen noord. Hierdoor sterven met name de bomen op de laaggelegen delen langs de oevers van de watergangen af. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zijn deze bomen vorig voorjaar al verwijderd. Vanaf april 2017 wordt gestart met het ophogen van het fietspad en de aanleg van natuurvriendelijke oevers, voor een meer zuiverend vermogen. Om in april ook daadwerkelijk te kunnen starten, moet hier voorkomen worden dat dieren zich gaan nestelen. Daarom zijn de in het gebied aanwezige bosschages verwijderd en de greppels schoongemaakt. Dit gebeurt eind februari. Naar verwachting wordt de onderbemaling eind 2017 opgeheven. Dit gebeurt nadat de aannemer de benodigde dammen en stuwen in de Elzen noord heeft aangelegd.

Vogelnest


Werkzaamheden Noorderdiepzone vorderen gestaag

De werkzaamheden in de Noorderdiepzone vorderen gestaag. De aannemer, Combinatie De Nieuwe Dordtse Biesbosch, is twee maanden geleden gestart met het aanbrengen van de voorbelasting op de Zuidbuitenpoldersekade en het graven van de hoofdwatergang langs de Zeedijk.

Logo Combinatie De Nieuwe Dordtse Biesbosch
Ook de Van Elzelingenweg is opgebroken en van voorbelasting voorzien. Deze blijft tot eind 2017 liggen.
Daarna wordt er een nieuwe, hoger gelegen weg aangebracht. Zo blijft de weg droog, wanneer het waterpeil in het gebied wordt verhoogd en een nieuw nat natuurgebied ontstaat aan weerszijden van de Van Elzelingenweg. Ook de komende maanden worden nog de nodige graaf- en grondwerkzaamheden uitgevoerd in de Noorderdiepzone. Heeft u vragen over de uitvoering? U bent elke dinsdagochtend van 10.00 – 11.00 uur welkom in de bouwkeet aan de Oude Veerweg. Hier staan de projectmedewerkers en uitvoerders u graag te woord. Ook kunt contact opnemen met de omgevingsmanager, dhr. T. van Meerten, via telefoonnummer (06) 17 39 37 97.

De gemeente heeft de filmmaakster Evelyn Jansen gevraagd om de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in beeld en geluid vast te leggen en een aantal interviews af te nemen. Het kan zijn dat u haar met camera aantreft in of rondom het plangebied.

Elzen Noord


Kop van 't Land opgeleverd

De Kop van 't Land is eind vorig jaar opgeleverd. Hier zijn nieuwe watergangen gegraven en van natuurvriendelijke oevers voorzien. Hierdoor kan meer water in het gebied opgevangen worden.

Dit heeft een positief effect op de wateroverlast bij extreme regenval. In het voorjaar zaait Staatsbosbeheer de 'eilanden' in de watergangen in. Zo helpen zij de natuurontwikkeling een eindje op weg. Staatsbosbeheer is vanaf dat moment ook verantwoordelijk voor het beheer- en onderhoud.

Kop van t Land opgeleverd

Houd uw hond bij
het loslopen in de gaten!

Oproep aan hondenbezittersIn grote delen in het buitengebied van Dordrecht lopen schapen in de wei. Deze grazers houden stukken grasland lekker kort. Schapen zijn schrikachtige dieren en gevoelig voor stress. Het komt regelmatig voor dat loslopende honden de schapen opjagen en zelfs aanvallen.

Niet zelden raken daarbij een of meerdere schapen gewond. Een schaap dat in paniek te water raakt, verdrinkt. Een schaap dat op zijn rug ligt komt niet zelfstandig overeind, met alle gevolgen van dien. Daarom deze oproep voor alle hondenbezitters: Houd uw hond bij het loslopen in de gaten en doe ze weer even aan de lijn in de buurt van schapen. Hoe lief en betrouwbaar uw hond ook is, het dierlijke instinct blijft onvoorspelbaar!


Terugblik informatieavond Dagrecreatieterrein

Op 1 februari was er een informatieavond over de herinrichting van het Dagrecreatieterrein.

DagrecreatieterreinOp deze avond hebben bewoners en belanghebbenden vragen kunnen stellen over de uitvoering en de planning. Het was een positieve avond, waarbij met name vragen werden gesteld over het toekomstig gebruik van de nog niet in te richten gronden en de landbouwontsluitingsweg. Met bewoners uit het plangebied worden nog afzonderlijke afspraken gemaakt om de details van de uitvoering te bespreken. De werkzaamheden zelf starten in april 2017.


Vlogs boswachter

Elke eerste woensdag van de maand gaat RTV Rijnmond-verslaggeefster Sanne Teijn met boswachter Thomas van der Es de natuur in om het groen in het Rijnmondgebied te belichten. Thomas is namens Staatsbosbeheer boswachter in Nationaal Park De Biesbosch en het Haringvliet. Deze uitstapjes met de boswachter resulteren in een maandelijkse vlog ('Op pad met boswachter Thomas') waarin bijzondere aspecten van de natuur in Zuid-Holland worden getoond. Af en toe gaan de vlogs over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Daarom zijn de vlogs terug te vinden op nieuwedordtsebiesbosch.nl.

Kijk hieronder de eerste vlog van Thomas van der Es


Vlogs boswachter